รับทำวิจัยด่วน รับทำงานวิจัย รับจ้างทำวิจัย ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ทุกสาขาวิชา

ให้คำปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์ รับทำวิจัยด่วน สายสังคมศาสตร์ทุกแขนง อาทิ บริหารการศึกษา เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ วิจัยด้านโลจิสติกส์ ศิลปศาสตร์  มนุษย์ศาสตร์  นิติศาสตร์   นิเทศศาสตร์ จิตวิทยา วิทยาศาสตร์การเงิน วิศวกรรมการเงิน การบัญชี การธนาคาร การปกครองท้องถิ่น

การพัฒนาชุมชน สังคมศาสตร์ ฯลฯ และสายวิทยาศาสตร์  อาทิ วิศวกรรมศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ ฯลฯ ตลอดจน การเขียน แผนธุรกิจ (Business plan) แผนการตลาด (Marketing plan)  รับทำวิจัย ทั้งหลักสูตรไทยและอังกฤษ (ในประเทศและต่างประเทศ)

โดยทีมวิจัยการศึกษาระดับปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยชั้นนำไทยและต่างประเทศ  สามารถทำวิจัยทั้งวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ที่ใช้สถิติและแบบจำลองที่ซับซ้อนได้ทุกระดับ  รวมถึงงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม

รับทำวิจัยด่วน รับทำวิทยานิพนธ์ รับแก้ไขงานวิจัยด่วน
รับทำวิจัยด่วน รับทำวิทยานิพนธ์ รับแก้ไขงานวิจัยด่วน

รับทำวิจัยด่วน งานดี มีคุณภาพ เสร็จเร็ว งานมีคุณภาพ

นอกจากการให้บริการรับทำวิจัยด่วน เราให้คำปรึกษาการทำงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้+

 • การทำ Essay
 • Coursework
 • Assignment
 • การทำ Report
 • การทำรายงานภาษาอังกฤษ
 • การทำ Proofreading
 • การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (Turnitin) และ (อักขรวิสุทธิ์)
 • การสืบค้นข้อมูลกฎหมายผ่านฐานข้อมูลกฎหมายระดับโลก LexisNexis และ Westlaw ,
 • การสืบค้นข้อมูลทางด้านสาธารณสุข MEDLINE (EBSCOhost), PUBMED, CINAHL (EBSCOhost) Google scholar และการทบทวนวรรณกรรม โดยใช้ JBI SUMARI และ Chochren (Joanna Briggs Institute – JBI)

ให้คำปรึกษาการทำผลงานปรับระดับ ตำแหน่ง การทำผลงานเลื่อนวิทยฐานะ หาแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ลงวารสาร ฐานข้อมูลวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ (TCI ฐาน 1, TCI ฐาน 2) ,การแก้ไขการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (TURNITIN) ในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ออนไลน์ โดยจัดอยู่ในกลุ่มของ Anti-Plagiarism Software การจัดเรียงบรรณานุกรม งานประกันคุณภาพภายใน งานแผนพัฒนาแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี ระบบบริหารคุณภาพ PDCA  รายงานการประเมินตนเอง และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและงานบริการวิชาการ

รับแก้ไขงานวิจัยด่วน รับแก้ไขวิทยานิพนธ์ด่วน ในรูปแบบการให้คำปรึกษา การแก้ไขวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ 

Thethesisexperts คือทีมบุคลากรที่เชี่ยวชาญงานวิจัย มีประสบการณ์ทำวิจัย ปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ มากกว่า 17 ปี ให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยำ ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ กระบวนการคิดหาหัวข้อวิจัย การสืบค้นข้อมูล การทบทวนวรรณกรรม การสร้างกรอบแนวคิดงานวิจัย การเลือกสถิติ แบบจำลอง โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น SPSS  STATA  EVIEW  AMOS  และ LISREL

รวมไปถึงการเขียนผลการศึกษา ผลการวิจัยที่ถูกต้อง  การสรุป การอภิปรายผล จนถึงสอบปิดเล่ม การเขียนบทคัดย่อ การเขียนบทความ และการส่งบทความตีพิมพ์ วารสารวิชาการ ทั้งวารสารในประเทศและต่างประเทศ  นอกจากนี้  เรามีทีมงานที่มีความพร้อมสำหรับการให้บริการ ตรวจเนื้อหาและโครงสร้างของงานวิจัย ดุษฎีนิพนธ์  วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาอิสระ งานวิจัยต่าง ๆ  การให้คำปรึกษาในการปรับปรุงและแก้ไข งานวิจัย ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ที่มีปัญหาให้สำเร็จทันเวลา

นอกจากนี้ ทีมงาน มีบริการสืบค้นข้อมูลจาก ตำรา เว็บไซต์ ฐานข้อมูลวิชาการต่างๆ Research Academic  Business Journals ช่วยเรียบเรียงเนื้อหาทุกบทของดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์และการศึกษาอิสระ นอกจากนี้เรายัง รับทำ พาวเวอร์พอยท์พรีเซ็นเทชั่น เพื่อนำเสนอดุษฏีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์และผลงานวิจัยต่างๆ

บริการปรึกษา งานวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล ครบวงจร  ทุกสถิติ เศรษฐมิติ ทุกโปรแกรมวิเคราะห์

เทคนิคในการเลือก บริษัททำวิจัย ทีมที่ให้บริการงานวิจัย ให้ได้งานที่ดี มีคุณภาพ เสร็จทันเวลา

The Thesis Experts  มีประสบการณ์ทำวิจัย ช่วยเหลือการทำวิจัย การทำวิทยานิพนธ์ วิจัยป.โท วิจัยป.เอก ดุษฎีนิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ ปัญหาพิเศษ มากกว่า 17 ปี จึงมีข้ำแนะนำ เกี่ยวกับ วิธีตรวจสอบบริษัทรับทำวิจัย อย่างน้อยที่สุด  ผู้ที่ต้องการที่ปรึกษาวิจัย หรือ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สามารถใช้เป็นหลักเกณฑ์เบื้องต้น ที่เหมาะสม สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเบื้องต้น ในการตัดสินใจเลือกทีมงานให้ตรงกับความต้องการ   หลักการง่ายที่สุดคือ

 1. ต้องรู้ว่างานวิจัยที่ต้องการเกี่ยวข้องกับอะไร  มีพื้นฐานความรู้ องค์ประกอบสำคัญอย่างไร ซึ่งสามารถศึกษาเบื้องต้นจากงานวิจัยในอดีตที่ใกล้เคียงที่สุดก่อน
 2. สอบถามความรู้ เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง ทั้งความรู้เกี่ยวกับสาขาหรือหัวข้อวิจัยนั้นๆ และ ความรู้ที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็นสำหรับการทำวิจัย เช่น ความรู้ด้านสถิติ ความรู้ด้านเศรษฐมิติ เป็นต้น
 3. ควรทดสอบความรู้ทีมเหล่านั้น เกี่ยวกับโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต้องใช้ในงานวิจัย เช่น โปรแกรม SPSs  STATA  EVIEW  AMOS  LISREL ซึ่งแต่ละโปรแกรมเหล่านี้ จะมีข้อจำกัด มีจุดดีจุดด้อย แตกต่างกันไปสำหรับข้อมูลแต่ละประเภท

ทีมวิจัยยุคใหม่ สู่มิติใหม่ของการเป็นที่ปรึกษาในยุค New Normal

ทีมงานรับทำวิจัย ทีมรับวิเคราะห์ข้อมูล คือ งานให้บริการประเภทหนึ่ง ซึ่งบุคลากร จะต้องมีความรู้ความสามารถ มีความจริงใจ มีความรับผิดชอบที่จะทำงานแต่ละชิ้น  ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และข้อตกลงที่ได้คุยกันไว้ทุกประการ และที่สำคัญ คือภายในระยะเวลาที่กำหนด สำหรับนักวิจัย และนักศึกษา ที่เรียนระดับอุดมศึกษา ที่หลายครั้ง ต้องเผชิญกับปัญหาสำคัญบางประการ ต้องการคำชี้แนะเรื่องกระบวนการทำงานวิจัย การสนับสนุนด้านการค้นคว้าหาข้อมูล รวมทั้งใครที่อยากจะหาคนมาลงพื้นที่เก็บข้อมูลบางตัวที่ต้องไปสัมภาษณ์ นั่งสังเกตกลุ่มตัวอย่าง ทดสอบทัศนคติ ความคิด และแจกแบบสอบถามในที่สาธารณะ แต่อุปสรรคคือตอนนี้โรคระบาดยังไม่หมดไป  ซึ่งยังไม่สามารถเพิกเฉยต่อภาวะเช่นนี้ได้ เช่น การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเก็บแบบสอบถาม หรือ การสัมภาษณ์เชิงลึก ที่ต้องเจอกับกลุ่มตัวอย่าง หรือ Key Informants โดยตรง มาสู่การเก็บแบบสอบถามออนไลน์ หรือ การขอสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ เป็นต้น

Tags : รับปรึกษางานวิจัย รับติวงานวิจัย รับสอนงานวิจัย รับทำวิจัย รับทำงานวิจัย รับทำสารนิพนธ์ รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับจ้างทําวิจัย รับจ้างทำสารนิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำ thesis รับทำสารนิพนธ์ราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ราคาถูก รับทำดุษฎีนิพนธ์ราคาถูก  รับทำวิจัย ป.โท  รับทำวิจัย ป.เอก  รับทำวิจัย ราคา  รับทำวิจัยth รับทำสารนิพนธ์th รับทำวิทยานิพนธ์th รับทำดุษฎีนิพนธ์th การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำสารนิพนธ์ จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทำงานวิจัย จ้างทำวิจัยราคา จ้างทำวิจัยราคาประหยัด จ้างทำวิจัยราคาเท่าไหร่ ทำวิจัย ทำสารนิพนธ์ ทำวิทยานิพนธ์ ทำดุษฎีนิพนธ์ ทำปริญญานิพนธ์ ทำผลงาน ทำผลงานปรับระดับ ทำผลงานปรับตำแหน่ง เทคนิคการทำวิจัย การทำผลงานเลื่อนวิทยฐานะ จ้างทำวิจัย

Scroll to Top