จ้างทำวิจัย
รับทำวิจัย
ปรึกษาวิจัย ปรึกษาวิทยานิพนธ์
S1

บริการด้วยใจ ใส่ใจทุกงาน มาตรฐานระดับสากล

S2
ปรึกษาวิจัย
การตีพิมพ์บทความ
รับวิเคราะห์ข้อมูล
SPSS STATA EVIEW
LISREL AMOS MPLUS
สอนการใช้ฐานข้อมูล (2)
previous arrow
next arrow

ทีมงานคุณภาพ

บคลากรปริญญาเอกและโท หลายสาขา ประสบการณ์ปรึกษาวิจัย ทำบทความวิจัยตีพิมพ์ต่างประเทศมากกว่า 15 ปี

ทำงานรวดเร็ว

ให้คำปรึกษาช่วยเหลือ แนะนำ ได้อย่างถูกต้อง ตรงจุด มีประสิทธิภาพ งานเสร็จเร็ว ทันเวลา มีคุณภาพ

ประสบการณ์สูง

ด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปี ทำให้ลูกค้าจำนวนมากให้ความตอบรับ และไว้ใจ คุณภาพการทำงานของเราตลอดมา

มืออาชีพที่ทำงานอย่างมืออาชีพ รวดเร็ว ฉับไว ปลอดภัย ไม่แพง

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ (Thesis) และดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation) 

 บุคลากรมืออาชีพ ระดับปริญญาเอกและโท หลายสาขา ประสบการณ์ รับทำวิจัย มากกว่า 15 ปี  วิจัยองค์กร การประเมินและวินิจฉัยประสิทธิภาพองค์กร และผลการดำเนินงาน การสร้างโมเดลเพื่อพัฒนาสมรรถนะการทำงาน  การวัดผลการดำเนินงาน  รายงานวิจัยของบริษัทเพื่อการวิจัยและพัฒนา มีความเชี่ยวชาญจากการเป็นที่ปรึกษาและช่วยเหลือ รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำวิจัยปริญญาโท รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัยปริญญาเอก หลายสาขา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

สามารถสอบถาม พูดคุย ขอความช่วยเหลือในประเด็นการทำงานต่างๆ ตั้งแต่ เสนอหัวข้อวิจัย หัวข้อวิทยานิพนธ์ การสืบค้นข้อมูล การสร้างตัวแปรในกรอบแนวคิด การวิเคราะห์ข้อมูล เช่น SPSS STATA  EVIEW AMOS LOSREL SAS R MINITAB จากผู้เชี่ยวชาญก่อนการตัดสินใจ 

 รับทำวิจัยทุกประเภท ปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์  บริเชี่ยวชาญทั้งวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ตั้งแต่สถิติระดับพื้นฐานจนถึงการวิเคราะห์ขั้นสูง เช่น การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน .(Confirmatory Factor ANalysis :CFA) และการวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Model :SEM) และ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยเทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) การสนทนากลุ่ม และการสังเกตการณ์ เป็นต้น  รวมไปถึงการให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรมสถิติต่างๆ เช่น SPSS, SAS, STATA, EVIEW, AMOS, LISREL และ MPLUS  ส่งงานรวดเร็ว  งานดี ไว้ใจได้   โดยทีมงานบุคลากรสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท

รับทำวิจัย ปรึกษาวิจัยปริญญาโท  วิจัยปริญญาเอก ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ทุกสาขา ปรึกษาวิจัย รับแก้ไขงานวิจัย ให้คำปรึกษาการทำวิจัย ตั้งแต่กระบวนการกำหนดหัวข้อวิจัย (Research/Thesis Topic) การสืบค้นวรรณกรรม (Literature Review) การเขียนกรอบแนวคิด (Framework) สถิติ เศรษฐมิติ แบบจำลอง (Model) การวิเคราะห์ข้อมูล SPSS  STATA  EVIEW AMOS และ LISREL ไปจนถึงการตีพิมพ์บทความวิจัย วารสารวิชาการในประเทศและต่างประเทศ

– รับวิเคราะห์ข้อมูล รับวิเคราะห์SPSS  STATA  EVIEW  AMOS LISREL MPLUS  MINITAB และ MATHLAB

– บริการคิดหัวข้อวิจัย หัวข้อวิทยานิพนธ์  หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ 

– รับเขียนโครงร่างงานวิจัย ปรึกษาการจัดทำโครงร่างวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์

– การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review)

– การเขียนวิธีดำเนินการวิจัย (Rersearch Methodology) การกำหนดรูปแบบงานวิจัย (Research Design) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (Population and Sample) การสร้างเครื่องมือวิจัย (Research Instrument) การทดสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย  สถิติ (Statistics) แบบจำลอง (Model) เศรษฐมิติ (Econometrics) 

– การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมที่เหมาะสม

– การเขียนผลการศึกษาที่ถูกต้องตามรูปแบบ Format) ที่ได้รับการยอมรับในแวดวงวิชาการระดับสากล (Glabal Standard) 

– การเขียนบทความวิจัย (Article / Journal) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

– การจัดทำพรีเซนเทชั่น (Presentation) เพื่อนำเสนอผลงานที่มีประสิทธิภาพ สวยงาม น่าประทับใจ

ให้บริการเป็นที่ปรึกษาและช่วยเหลือการทำ Assignment , Coursework และ การทำ Project ต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  รวมไปถึงการจัดทำบทความวิจัย (๋Journal) สำหรับตีพิมพ์วารสารวิชาการต่างประเทศ ISI และ SCOPUS และวารสารวิชาการในประเทศ TCI1 TCI2 และ TCI3  ก่อนตัดสินใจเริ่มงาน  ท่านสามารถเตรียมเนื้อหา ทฤษฎี ที่เป็นเนื้อหาสำคัญและคำหลัก (Keyword) ต่างๆ ไว้สำหรับพูดคุยเพื่อให้แน่ใจได้ทุกประเด็น

Thesis Writing – An Iterative Process

Thesis Writing is a time taking and iterative process. The scholar and the academic researchers have to work hard and do an extensive research for a credible result. At Thesis Writing we lay utmost importance on quality of writing. Each and every word of your academic paper is edited and proofread. The first requirement here before we welcome any project is to know an depth talk with you on your research, the style of referencing and writing structure is as per the university guidelines

The help we provide include writing assistance for the following: Abstract/ Synopsis, Introduction, Literature Review, Research Methodology, Data Analysis, Results and Discussion, Conclusion and Bibliography.

At every stage of research, a draft is presented to ensure that the research and content are line with the discussion and overall aim of the Thesis. The draft is used as a guide for writing the thesis meant for submission. Writing task for thesis is undertaken in many forms, while one can opt for getting the entire thesis written from scratch, scholars can also choose the chapter-wise thesis writing help


Data Analysis & Its Presentation

Data analysis is a great task to make any research or making out the real information from a large number of data. Including open-end responses in a survey is always a great way to get information; types of information that weren’t touched upon in the script or answers that wouldn’t have previously been listed for a question. It can be a great source for qualitative data within a quantitative survey. Data can be presented in one of the three ways: –as text; –in tabular form; or –in graphical form. Methods of presentation must be determined according to the data format, the method of analysis to be used, and the information to be emphasized. Inappropriately presented data fail to clearly convey information to readers and reviewers.


Professional Editing & Writing – No Plagiarism

Thesis Writing Help Services at Thesis Writing follows criteria laid out by all leading Universities of India and even the world. We keep ourselves abreast of the latest changes to norms/guidelines of all leading Universities. We are well known as a hub of thesis writers and helpers who meets deadlines and assist scholars personally. To get started with our dissertation writing assistance, send in details of your topic, word count and deadline. Please go to the contact page and send submit your requirements.The help we provide include editing thesis after writing is for the following: all basic English errors; proofread, punctuation, formatting, etc.

A scholar is not supposed to copy the work of thesis writers and submit as it is. Instead, you can discuss the material with us, and ask for clarifications. All queries will be answered and problems will be solved for making sure that the researcher gets a satisfactory understanding and reference theses. Once the fresh thesis is written, scholars can opt in for providing feedback and we will give a final touch to the report and do get edited to remove language or formatting errors.


Experimental Work: Implementation, Experiment With Presentation

The chapter involve in this part of thesis is 4. It is called experimental Evaluation – with this chapter, we generate codes in software, such as Java, NS2, NS3, Matlab, XILLINX, and implement those codes to execute to generate results. When the results have been generated, it is time to document this part to conclude the title and objectives. Experimental Work is project work in thesis. Software used in Thesis is one of our major services for scholars, who wish to undertake an innovative and ground breaking project work to upgrade their profile with our efforts.

เกี่ยวกับเรา

เราคือผู้ให้บริการด้านที่ปรึกษาวิจัย รับทำวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ วิจัยปริญญาโท ปริญญาเอก บทความวิจัย วิจัยองค์กร วิจัยตลาด วิจัยการเงิน และวิจัยสังคมศาสตร์ทุกสาขา  ประเภทต่างๆ  ทั้งในและต่างประเทศ  รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS  STATA  AMOS  LISREL  STATA และ MINITAB  โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทำงาน และตีพิมพ์บทความ ในต่างประเทศ มากกว่า 15 ปี 

 ให้บริการด้านการจัดเก็บ และรวบรวมข้อมูลประเภทต่างๆ  ทั้งข้อมูลอนุกรมเวลาจากตลาดหลักทรัพย์  ตลาดตราสารทุนและตลาดการเงินในและต่างประเทศ  ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์  งบดุล งบกำไรขาดทุน และข้อมูลตัวเลขสถิติ เพื่อใช้ในการดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อวิเคราะห์ตลาดและคู่แข่งในตลาด

ทีมงานมีประสบการณ์ทั้งการทำงานในแวดวงธุรกิจ บริษัทขนาดใหญ่และบริษัทต่างๆ เป็นระยะเวลามากกว่า 15 ปี ทำให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา  สามารถสอบถาม พูดคุย ตรวจสอบความรู้ในประเด็นต่างๆก่อนการตัดสินใจ

ปรึกษาวิจัย ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ปรึกษาวิจัย ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ทำไมลูกค้าจึงไว้วางใจเรามากกว่า15ปี

THESISEXPERT ทีมวิจัยปริญญาเอกและโทหลายสาขา

เราคือทีมวิจัยปริญญาเอกและโท มีความรู้ความชำนาญในแต่ละสาขา สามารถทำงานรวดเร็วมาก เกินความคาดหมาย ทั้งวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitativr Research) และวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
ปรึกษาวิจัย ปรึกษาวิทยานิพนธ์
THESISEXPERTS
Ph.D/DPA/DBA
มีความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูง สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและเศรษฐมิติได้ทุกรูปแบบและทุกโปรแกรมวิเคราะห์ ทั้ง AMOS LISREL MPLUS STATA EVIEW และ SPSS
ปรึกษาวิจัย ปรึกษาวิทยานิพนธ์
THESISEXPERTS
Ph.D Statistics / Ph.D Economics
Scroll to Top