รับวิเคราะห์SPSS รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS รับแปลผล SPSS รับวิเคราะห์ SPSS สำหรับงานวิจัยทุกประเภท รับงาน SPSS ด่วน งานเร่ง เร็วสุดภายใน 3 ชั่วโมง รับรองผลงาน

รับวิเคราะห์ข้อมูลทุกโปรแกรม รับวิเคราะห์SPSS งานดี มีคุณภาพ เร่งได้ ไม่แพง ราคานักศึกษา

รับทำวิจัย SPSS รับทำงานบทที่4 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยSPSS  

รับทำวิจัย SPSS  รับวิเคราะห์SPSS รับประมวลผลด้วยโปรแกรม SPSS พร้อมเขียนผลการศึกษา (บทที่4) โดยทีมนักวิจัย นักวิเคราะห์สถิติมืออาชีพ ประสบการณ์วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS และโปรแกรมต่างๆ เช่น STATA  AMOS  LISREL  EVIEW และ SAS ตามความเหมาะสมของข้อมูลและแบบจำลองทางถสิติที่ใช้

รับวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรม SPSS รับทำวิจัยSPSS รับแปลผล SPSS พร้อมเขียนผลการศึกษา บทที่ 4  ในเวลารวดเร็ว ทันใจ สำหรับงานวิจัยที่ใกล้กำหนดส่ง  และบริการ  รับลงรหัส  Coding  ข้อมูลที่รวบรวม ได้จาก แบบสอบถาม ในโปรแกรม SPSS  รับทำSPSS รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  รับวิเคราะห์แบบสอบถาม ด้วย SPSS ด้วยทีมงานคุณภาพหลายท่าน สามารถรับงานกดดัน  งานที่ต้องแข่งกับเวลา เพื่อให้สามารถ  วิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS เสร็จทันตามกำหนด   งานมีคุณภาพ  รับรองการแก้ไขงาน  ไม่จำกัดจำนวนครั้ง   อยู่กับลูกค้าจนงานสำเร็จ  ปิดเล่ม!

รับวิเคราะห์SPSS รับวิเคราะห์ SPSS
รับวิเคราะห์SPSS รับวิเคราะห์ SPSS

รับวิเคราะห์ข้อมูลSPSS รับวิเคราะห์SPSS รับทำSPSS รับแปลผลSPSS  รับวิเคราะห์แบบสอบถาม พร้อมเขียนผลการวิเคราะห์ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย  SPSS  ทั้งการวิเคราะห์จากแบบสอบถาม และการวิเคราะห์  SPSS รับทำวิจัยSPSS จากข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ทั้งแบบอนุกรมเวลา และข้อมูลจัดเก็บทุกประเภท

บริการวิเคราะห์ SPSS และเขียนผลที่ได้จากโปรแกรม SPSS อย่างละเอียด สอนการดูค่าสถิติที่ใช้ สำหรับ  การเขียนผล  และ  การนำเสนอ  ผลงานวิจัยได้อย่างมั่นใจ และ  มีประสิทธิภาพ รับวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรม SPSS รับวิเคราะห์ SPSS จ้างทำ SPSS ทั้งสถิติพื้นฐาน และสถิติชั้นสูง เช่น Logit,  Probit  Model และ   Cojoint  Analysis

ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย โปรแกรม  SPSS ตั้งแต่ต้นทาง คือ การกำหนดตัวแปรในกรอบแนวคิดงานวิจัย การเก็บแบบสอบภามภาคสนาม การเก็บแบบสอบถามออนไลน์ รวมไปถึงการลงรหัสข้อมูลจากแบบสอบถามลงในโปรแกรม SPSS (coding) โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและความรวดเร็วในการใช้โปรแกรม สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว  สามารถวิเคราะห์ผลได้ภายใน 1 ชั่วโมง

รับวิเคราะห์SPSSจ้างทำSPSS
รับวิเคราะห์SPSSจ้างทำSPSS

นอกเหนือจาก รับวิเคราะห์SPSS  รับประมวลผล SPSS  เรามีความเชี่ยวชาญในการสอน การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม  SPSS แบบเร่งด่วน  ให้คำปรึกษาการกำหนดสมมติฐาน  การใช้สถิติ และการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS  พร้อมเขียนผลการศึกษาในรูปแบบที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

ในกรณีที่ลูกค้าลงรหัสข้อมูลในดปรแกรม SPSS เรียบร้อยแล้ว  บริการของเราสามารถสอน อธิบาย ช่วยเหลือ  และแนะนำ  ให้ใช้โปรแกรมคำสั่งต่างๆใน SPSS  ให้สามารถ  ใช้คำสั่งได้ด้วยตัวเอง และ  สอนการอ่านค่า และ  แปลความหมายค่าสถิติต่างๆ ในผล  (Printout) ทุกค่าที่จำเป็นต้องแสดงในผลการศึกษา

รับวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วยโปรแกรม SPSS และ Excel

  • อธิบายวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ข้อมูล และลักษณะข้อมูลให้ชัดเจน
  • ต้องให้ไฟล์ข้อมูลดิบในรูปแบบ Excel หรือ SPSS เท่านั้น
  • ข้อมูลดิบ (Raw Data) และผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจะไม่ถูกเผยแพร่หรือนำไปใช้ในงานอื่นตามจรรณยาบรรณนักวิจัย

ขั้นตอนการทำงาน การวิเคราห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS
สำหรับ รับวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วยโปรแกรม SPSS และ Excel

  1. สอบถามรายละเอียดข้อมูลตัวแปรที่จะให้วิเคราะห์ ภายใน 24 ชั่วโมงหลังระบบอนุมัติให้ทำงาน
  2. กรณีข้อมูลยังไม่พร้อมเข้าโปรแกรม SPSS จะต้อง clean ข้อมูลก่อนอย่าง 12-24 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับจำนวนตัวอย่างและปัจจัยที่ต้องการให้วิเคราะห์
  • ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เช่น ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐาน เช่น ANOVA  CORRELATION  REGRESSION  เป็นต้น ในรูปแบบ Output (SPSS), Excel, MS Word
  • สามารถแก้ไขงานได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  • ราคาขึ้นอยู่กับลักษณะข้อมูล จำนวนตัวอย่างและปัจจัยที่ต้องการให้วิเคราะห์

ภายใต้การทำงานของนักสถิติ นักนักวิจัยปริญญาเอกและปริญญาโทหลายสาขา สามารถรับงานทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน  มีความเชี่ยวชาญงานวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ด้านสาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับทำงานวิเคราะห์สถิติ ตรวจ Reliability & Validity ของเครื่องมือแบบสอบถาม และแปลงานเอกสารวิชาการ รวมไปถึงการตีพิมพ์บทความ วารสารวิชาการ ในและต่างประเทศ

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย   รับวิเคราะห์ข้อมูลSPSS จ้างทำSPSS รับประมวลผลข้อมูล SPSS จ้างทำspss จ้างวิเคราะห์spss รับวิเคราะห์spss รับประมวลผลspss การใช้งานSPSS

Scroll to Top