ปรึกษาการทำวิจัย ปรึกษาวิจัย งานปกติและงานด่วน

ให้บริการครบวงจร ปรึกษาวิจัย ทุกขั้นตอน  สายสังคมศาสตร์ทุกสาขา

Globalthesis ปรึกษาวิจัย และกระบวนการทำวิจัยทุกขั้นตอน  ด้วยทีมงานหลายสาขา  รับปรึกษาตามสายงานที่มีความรู้ มีประสบการณ์ในการทำงาน ของบุคลากรในทีมที่ตรงสาขา มีขั้นตอนการทำงาน ที่ชัดเจน เป็นระบบ  ทีมงานปริญญาเอกและปริญญาโท   บริหารธุรกิจ (การเงิน การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  บัญชี  ทรัพยากรมนุษย์) รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  การจัดการภาครัฐและเอกชน  โลจิสติกส์และจัดการโซ่อุปทาน เป็นต้น

ปรึกษาวิจัย เชิงปริมาณ (Quantitative)  และ เชิงคุณภาพ (Qalitative)

การทำวิจัยเชิงปริมาณ มุ่งเน้นการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ด้วยสมมติฐาน โดยใช้วิธีการทางสถิติตั้งแต่สถิติระดับพื้นฐาน ไปจนถึงการใช้สถิติขั้นสูง เช่น การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis  :CFA) และ การวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Model :SEM)

สำหรับ การทำวิจัยเชิงคุณภาพ  คือทำให้สามารถเข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆ อย่างลึกซึ้ง   ช่วยเสริมสร้างการศึกษากระบวนการอย่างลึกซึ้งรอบด้าน  เป็นการศึกษาเพื่อหาข้อสมมติฐานเพื่อนำไปสู่เชิงปริมาณ  และเป็นประโยชน์เมื่อทำวิจัยในกลุ่มคนขนาดเล็ก หรือมีข้อจำกัดบางประการ

ปรึกษาการทำวิจัย
ปรึกษาการทำวิจัย

All-Inclusive
Dissertation & Thesis Help
Help with writing a thesis is right here – merely hold out your hand! Professional dissertation writers formulate supreme capstones swiftly, up to the mark. Master’s and PhD thesis services ensure switch-on submission, brisk document approval, and ace the defense.  

Certified Thesis & Dissertation Writers 

We take pride in having professional PhD thesis writers for hire. They render the best services among online competitors. It gives us a splendid chance to exceed customers’ hopes. The papers they order are demanded as a superior thesis help service.

Custom Thesis Writing

Custom dissertations and theses are adapted exclusively to fit your prerequisites. The dissertation service facilitates topic analysis and supporting sources collection, outlining, title page, introduction, literature review, and methodology. Discussion of reactions and conclusion.

Plagiarism-Free Result

Piracy is a downfall of any academic work. As far as thesis writing goes, it also severely damages reputation. Top thesis writing service solidifies your prestige and academic integrity. Never plagiarizing in papers protects graduates against undesired consequences.

Punctual Turnaround

We do our best not to write papers with delays. We know how important it is to submit theses on time. Much depends on sharp research finalization. Best dissertation writers online are tireless until your order is fulfilled. Within the limits of a week, your magnum opus could be finished.

Outright Confidentiality

Thesis and dissertation services are a considerate issue. We ascertain that our cooperation remains private. Exceptionally you and thesis writers online know that our service writes an order for you. That’s why you can rest assured about the intactness of your reputation.

Round-the-Clock Assistance

Dissertation and thesis writing services are available around-the-clock. Lenient and helpful support reps will reply to all your requests or worries. Have anything to ask regarding solutions, pricing, authors, or remuneration? Don’t hesitate to call, we’ll do our utmost to respond!

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับวิเคราะห์ข้อมูล
ปรึกษาวิจัย

 

Scroll to Top